Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.01.2016


  Zawieszenie działalności a składanie deklaracji VAT


  01.01.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Zawieszenie działalności a składanie deklaracji VAT

  Zawieszenie działalności a składanie deklaracji VAT

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy nr 12258

   

  Od 1 maja 2004 r. ustawa narzuca wobec podatków obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Obowiązek ten jest niezależny od wystąpienia bądź nie wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

  Prowadzenie działalności może wiązać się z koniecznością jej zawieszenia na okres, w którym firma przykładowo boryka się z problemami finansowymi. Jest to również dobre rozwiązanie dla firm sezonowych. Zawieszenie to może trwać od 30 dni do dwudziestu czterech miesięcy; przy czym takie prawo maja jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają w swojej firmie pracowników. W przypadku spółek cywilnych, zawieszenie musi być dokonane przez wszystkich wspólników.

  Podatnicy, którzy postanowili zawiesić czasowo wykonywaną działalność gospodarczą maja prawo do odstąpienia od obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Wyjątkami od tego przywileju są przedsiębiorcy którzy:

  – są zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy o VAT

  – dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

  – importują usługi lub nabywającą towary – w zakresie których są podatnikami

  Dodatkowo, przepis ten nie będzie stosowany w stosunku do okresów rozliczeniowych:

  – w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego

  – za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (wynika to z faktu, iż korekty tej dokonuje się w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego).

  Każdy podatnik ma jednak prawo do składania deklaracji podatkowej, w okresie zawieszenia działalności. Ma to uzasadnienie w przypadku, gdy przez ten okres

  korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorca wykazuje wówczas z miesiąca na miesiąc narastająco kwotę VAT naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Możliwe jest też ubieganie się o zwrot bezpośredni, z tym że okres oczekiwania na zwrot będzie maksymalny tj. 180 dni licząc od dnia złożenia deklaracji (wynika to z braku występowania sprzedaży w tym okresie). Okres ten można skrócić do 60 dni; warunkiem jest złożenie przez podatnika zabezpieczenia majątkowego w wysokości żądanego zwrotu.

  Istnieje również możliwość złożenia korekty deklaracji VAT za cały okres zawieszenia działalności. Wówczas, bez konieczności składania deklaracji podczas zawieszenia, możliwe jest odliczenie podatku za ten okresu.

  Należy pamiętać, że mimo zawieszenia działalności, możliwe są kontrole na zasadach przewidzianych dla osób wykonujących działalność gospodarczą.

  Podatnikowi, w tym okresie, przysługują pewne prawa, jak i obowiązki nakazane przepisami prawa, a mianowicie:

  -wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  -regulowanie zobowiązań i należności powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  -zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia;

  -uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania

  działalności gospodarczej,

  -osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  -wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa np. obowiązki podatkowe.

  Aby skutecznie wznowić prowadzenie działalności, należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie właściwemu organowi ewidencyjnemu (przedsiębiorcy

  podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwemu sądowi rejestrowemu).

   

  Pozdrawiam Czytelników.