Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 170

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.03.2016


  Skutki złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego


  01.03.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Skutki złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego

  Skutki złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy nr 12258

   

  Deklaracja złożona do niewłaściwego urzędu skarbowego

  Deklaracje podatkową należy składać w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

  Pismo złożone do niewłaściwego organu podatkowego musi być jak najszybciej przekazane temu, który powinien je otrzymać. Nie pociąga to konsekwencji wobec podatnika, mimo iż pomyłka w adresie jest uchybieniem formalnym. Jeżeli pismo złożone zostało do innego organu w terminie uważa się je za złożone z zachowaniem terminu. Jedyną konsekwencją może być dłuższy czas

  oczekiwania na załatwienie sprawy.

  Zasady te dotyczą wszelkiego rodzaju podań kierowanych do organu podatkowego. Mogą to być np. wszelkiego rodzaju żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski i nie muszą one inicjować postępowania podatkowego (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 837/10).

  Podanie może zawierać wiele spraw, których rozpatrzeniem zajmują się różne urzędy, instytucje, jednostki. W sytuacji, w której:

  – podanie zawiera sprawy należące do właściwości różnych organów podatkowych</u> – organ do którego wpłynęło rozpatruje jedynie sprawy, które mieszczą się w jego kompetencji. W pozostałe sprawy podatnik musi wnieść odrębne pisma do odpowiednich organów podatkowych, o czym zostaje powiadomiony przez urzędników. Jeżeli pisma zostaną wniesione przed upływem 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej sytuacji, uznaje się je za złożone w dniu wniesienia pierwszego pisma.

  – podanie zawiera również sprawy niepodlegające załatwieniu przez organy podatkowe

  – postępowanie jest analogiczne do sytuacji wcześniejszej, z tym że informacja od urzędników dotyczy innych jednostek, a nie organów podatkowych.

  – z treści podania wynika, że jego adresatem powinien być sąd

  – organ podatkowy zwraca takie pismo osobie, która je wniosła, w formie postanowienia, z odpowiednim pouczeniem; na postanowienie podatnik można złożyć zażalenie. Organ podatkowy nie może jednak zwrócić podania, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się za niewłaściwy.

  Zdarzają się sytuacje, w których podanie sporządzone jest niezrozumiale, co uniemożliwia odpowiednie rozpatrzenie sprawy. Nie zwalnia to urzędników z próby ustalenia intencji pisma, mimo iż nie są uprawnieni do samodzielnego precyzowania treści żądania (nie uzasadnia to bezczynności). Organ podatkowy powinien wezwanie autora niejasnego podania do sprecyzowania, czego ono

  dotyczy. Na uzupełnienie wniosku autor ma 7 dni od otrzymania wezwania. Następnie podanie zostaje przekierowane do odpowiedniego organu albo zwrócone autorowi na podstawie art. 170 § 3

  Ordynacji podatkowej.

  Wpłata do niewłaściwego urzędu skarbowego:

  Podatnik ma możliwość opłacenia podatku w dwojaki sposób:

  – gotówką – w kasie danego urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, SKOK-u; terminem zapłaty podatku jest dzień wpłaty

  – bezgotówkowo – przelewem, korzystając z usług banku, SKOK-u i instytucji płatniczej; terminem dokonania zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu.

  Wyjątkiem jest sytuacja, w której płatnik korzysta z banku, który nie posiada siedziby bądź oddziału w Polsce. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku podatnika tylko wówczas, gdy wpłacana kwota znajdzie się na koncie urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego po dokonaniu zlecenia przelewu; jeśli zlecenie jest w formie papierowej, termin ten

  ulega przedłużeniu o jeden dzień roboczy. W przypadku niedotrzymania terminów dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego jest dniem wpłaty podatku.

  Istotna kwestią jest dokonanie wpłaty na odpowiednio rachunek bankowy i na odpowiednie subkonto przeznaczone do obsługi danego rodzaju podatku. Możliwe są dwa rodzaje pomyłek:

  Wpłata podatku na niewłaściwy rachunek bankowy innego urzędu skarbowego

  W skutek takiej pomyłki nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej i naliczaniem odsetek za zwłokę. Aby uregulować wpłatę należy jak najszybciej złożyć wniosek (oryginalny ze strony urzędu skarbowego, bądź sporządzony samodzielnie) o przekazanie pieniędzy na konto właściwego urzędu skarbowego. Powinien on zawierać, oprócz danych podatnika i wskazaniem adresata, opis zaistniałej sytuacji. Wniosek składa się w urzędzie skarbowym, do którego omyłkowo trafiły pieniądze, a urzędnicy mają miesiąc

  na jego rozpatrzenie i poinformowanie płatnika o przekazaniu kwoty na konto właściwego urzędu skarbowego. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również właściwy urząd skarbowy.

  podmiotu nienależącego do organu skarbowego

  W takiej sytuacji podatnik musi sam zapłacić zaległość podatkową oraz wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia do podmiotu, na którego rachunek wpłata została dokonana. Roszczenie to ma charakter cywilnoprawny, a więc przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

  Wpłata podatku na niewłaściwe subkonto urzędu skarbowego

  Pieniądze trafiają wówczas do właściwego urzędu jednak na poczet niewłaściwego zobowiązania podatkowego. O zaistniałej sytuacji podatnik zostaje poinformowany przez urzędników -telefonicznie lub na piśmie. Po wskazaniu tytułu płatności, urzędnicy kierują pieniądze na odpowiednie konto.

   

  Pozdrawiam Czytelników.