Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.03.2016


  Prowadzenie działalności podczas choroby właściciela


  01.03.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Prowadzenie działalności podczas choroby właściciela

  Prowadzenie działalności podczas choroby właściciela

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy nr 12258

   

  Zgodnie z treścią art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p., ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

  Pojecie pracy zarobkowej rozumiane jest (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt. II UK 186/11) jako

  podjęcie działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Działania te są rozumiane jako konkretne czynności związane wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. Natomiast

  podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych sporządzonych przez inną osobę (np. listy płac, listy przelewów, dokumenty rozliczeniowe), nie jest połączone z osobistym świadczeniem pracy, czyli nie stanowi pracy zarobkowej, mimo uzyskanych dochodów. Pracą zarobkową nie jest również formalnoprawne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad

  działalnością firmy, tj.:

  -wydawanie dyspozycje i wskazówki zatrudnionym,

  -sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi,

  – spotkania z klientami lub kontrahentami w celu uzyskania nowych zamówień.

  W związku z tym powoływanie pełnomocników w czasie choroby nie jest konieczne.

  W przypadku, gdy przedsiębiorcą jest na zasiłku macierzyńskim, zgodnie z art. 31 ust. 5 u.ś.p., nie stosuje się art. 17 ust. 1. Oznacza to, że dopuszczone są wszystkie możliwe formy działalności zarobkowej, bez obawy o utratę świadczenia.

  Przestrzeganie obowiązku niewykonywania prac zarobkowych przez ubezpieczonego, weryfikowane jest poprzez  kontrolę prawidłowości

  wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby. Kontrole przeprowadzana jest zarówno w miejscu prowadzenia działalności, jaki i w miejscu zamieszkania, a jej zasady regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od

  pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. nr 65, poz. 743). Wynik kontroli uzależniony jest od wielu okoliczności, jak np. rodzaj choroby, treść zaświadczenia lekarskiego, sytuację ubezpieczonego oraz jego postępowanie w czasie korzystania z tego zwolnienia.

  Jeżeli przeprowadzona inspekcja wykaże, że przedsiębiorca nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie, kontrolujący sporządzi protokół, który powinien dać do podpisania kontrolowanemu (z możliwością wpisania swoich uwag). Za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, ubezpieczony, na podstawie decyzji ZUS, traci prawo do zasiłku chorobowego i nie ma znaczenia, w którym dniu zostanie stwierdzone wykonywanie pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zwolnienie obejmowało okres pobytu w szpitalu. Wówczas utrata prawa do zasiłku obejmuje jedynie dni choroby przypadającej po wyjściu ze szpitala (por. wyrok SN z dnia 4 lipca 2000 r., sygn. akt II UKN 634/99, OSNP 2002/2/48). Od decyzji ZUS-u ubezpieczonemu przysługuje prawo odwołania do właściwego terytorialnie sądu w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania.

   

  Pozdrawiam Czytelników.