Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.04.2016


  Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedsiębiorstwa


  01.04.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedsiębiorstwa

  Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedsiębiorstwa

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, nr wpisu 12258

   

  Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest podatnikiem VAT, a prowadzona działalność jest opodatkowana tym podatkiem. Osoba planuje wnieść całe przedsiębiorstwo aportem do spółki z o.o. już istniejącej. Przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551ustawy Kodeks cywilny.

  Powstaje pytanie – czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład przedsiębiorstwa jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

  Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  -oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

  -własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

  -prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

  -wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

  -koncesje, licencje i zezwolenia;

  -patenty i inne prawa własności przemysłowej;

  -majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

  -tajemnice przedsiębiorstwa;

  -księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 55 1ustawy Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”. Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

  Analizując powyższe należy stwierdzić, iż przedsiębiorstwo – dla celów prawa podatkowego – należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności itd.) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

  Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tym zdarzeniem przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

  Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.</p>

  Reasumując, w momencie wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o., powstaje po stronie osoby fizycznej przychód z tym związany, jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

   

  Pozdrawiam Czytelników.