Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  31.07.2016


  Brak PCC od zakupu nieruchomości od Lasów Państwowych


  Brak PCC od zakupu nieruchomości od Lasów Państwowych

  31.07.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Brak PCC od zakupu nieruchomości od Lasów Państwowych

  Osoby, które dokonały zakupu nieruchomości będącej własnością Lasów Państwowych mogą skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu nieruchomości.

  Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Na dzień dzisiejszy organy podatkowe uważają, iż podatnicy dokonujący zakupu nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych powinni uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% od wartości nieruchomości wskazanej w akcie notarialnym,

  który to podatek pobiera od podatnika i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego notariusz pełniący tutaj rolę tzw. płatnika. Organy podatkowe argumentują swoje decyzje tym, iż art. 2 pkt 1 lit. g w/w ustawy powinien być stosowany ściśle wyłącznie w odniesieniu do czynności dokonywanych na podstawie regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem

  podstawą zbycia nieruchomości są przepisy ustawy o lasach, a dokładnie art. 40a ust. 1 tej ustawy, wedle którego: Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „lokalami”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. Wobec czego, według fiskusa, sprzedaż takiej nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych i nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania. Czytając argumentacje organów podatkowych dochodzi się do wniosku, iż istota sporu między podatnikiem a fiskusem polega na interpretacji wyrażenia zamieszczonego w art. 2 pkt 1 lit. g w/w ustawy: „(…) w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami (…)”

  Po stronie podatników stanął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w swoim wyroku z dnia 11.02.2015r., sygn. II FSK 2742/14 stwierdził, że:

  Wyłączeniem z podatku od czynności cywilnoprawnych spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami objęte są zarówno czynności podlegające przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamieszczonym w innych ustaw, w tym także w ustawie o lasach. Podobnie WSA w Gdańsku (wyrok z 7.01.2015r., sygn. I SA/Gd 1416/14) stwierdził, że:

  „Użyty w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC zwrot w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami ma bowiem charakter ogólny. Pojęcie przepisów o gospodarce nieruchomościami jest pojęciem szerszym niż ustawa o gospodarce nieruchomościami. Odwołanie się przez ustawodawcę w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC ogólnie do „przepisów o gospodarce

  nieruchomościami” powoduje, że należy uwzględniać wszystkie przepisy regulujące czynności cywilnoprawne w sprawach gospodarki nieruchomościami, niezależnie od tego, w jakich aktach prawnych się znajdują”. Podobny korzystny wyrok: WSA w Łodzi z 6.05.2014r., sygn. I SA/Łd

  W powyższej sprawie należy przyznać rację sądom administracyjnym. Sporny przepis ustawy zawiera wyrażenie:„(…) w sprawach podlegających przepisom o

  gospodarce nieruchomościami (…)”. Tym samym nie ulega wątpliwości, iż przepis ten nie dotyczy tylko i wyłącznie „ustawy o gospodarce nieruchomościami”, lecz przepis ten ma szersze znaczenie i dotyczy także innych aktów prawnych regulujących zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Lasów Państwowych m.in. ustawa o lasach, która ma właśnie zastosowanie w niniejszej sprawie. Podatnicy, od których notariusz w roli płatnika pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu nieruchomości należącej wcześniej do Lasów Państwowych, powinni zgodnie z art. 75 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (dalej: u.o.p.) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zakupionej nieruchomości. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie i warto do niego dołączyć przytoczony powyżej wyrok NSA w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć skorygowaną deklarację. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku nie wymaga wniesienia opłaty. Organ podatkowy wyda decyzję, w której określi wysokość nadpłaty, lub odmówi jej stwierdzenia. Zwrotu nadpłaty urząd skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, zgodnie z art. 74a, art. 77 § 1 pkt 2 u.o.p. Stwierdzona przez naczelnika urzędu skarbowego nadpłata podlega oprocentowaniu naliczanemu od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, to podatnik ma prawo od takiej decyzji wnieść odwołanie do dyrektora izby skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Z kolei od decyzji dyrektora izby skarbowej przysługuje skarga administracyjna do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania

  decyzji z izby skarbowej. Natomiast w sytuacji wydania przez sąd niekorzystnego wyroku, podatnikowi przysługuje skarga kasacyjna do NSA w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku WSA wraz z uzasadnieniem. Podatnicy, którzy uzyskali korzystny wyrok NSA w swojej sprawie powinni złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wedle powyżej omówionej procedury. Niniejszy spór między nabywcami nieruchomości od Lasów Państwowych a organami podatkowymi jest kolejnym przykładem profiskalnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na korzyść organów podatkowych, a tym samym na korzyść Skarbu Państwa. Organy podatkowe są w stanie zmienić swoje stanowisko dopiero po stanowczym

  stwierdzeniom sędziów w sądach administracyjnych, a szczególnie sędziów w NSA w Warszawie. Na szczęście w niniejszej sprawie sporny przepis jest na tyle jasny, że stanowisko sądów administracyjnych zasługuje na całkowitą aprobatę.

  Pozdrawiam Czytelników

  Szymon Sperling, Doradca Podatkowy

  Brak PCC od zakupu nieruchomości od Lasów Państwowych