Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  Zwrot VAT z Zagranicy


  Zwrot VAT z Zagranicy i UE – szybko odzyskamy Twój Podatek!

  Brak opłat wstępnych

  Wieloletnie doświadczenie

  Profesjonalne doradztwo podatkowe

  Prowizję pobieramy po otrzymaniu zwrotu VAT

  Zwrot VAT z Zagranicy | Jak wygląda procedura zwrotu ?

  1. otrzymujemy od Państwa faktury z zagraniczne w wersji elektronicznej (PDF), lub papierowej,
  2. ustalamy, z których konkretnie wydatków można odzyskać VAT z zagranicy,
  3. otrzymujemy od Państwa pełnomocnictwo do reprezentowania przed polskim i zagranicznym urzędem skarbowym,
  4. sporządzamy wniosek o zwrot VAT z zagranicy i wysyłamy drogą elektroniczną do polskiego urzędu skarbowego,
  5. polski urząd skarbowy, po wstępnej weryfikacji wniosku, przesyła elektronicznie wniosek do zagranicznego urzędu skarbowego,
  6. zagraniczny urząd skarbowy dokonuje merytorycznej weryfikacji wniosku i wydaje decyzję w sprawie zwrotu VAT z zagranicy,
  7. utrzymujemy bezpośredni kontakt z polskim i zagranicznym urzędem skarbowym,
  8. informujemy Państwa na bieżąco o statusie sprawy,
  9. otrzymujecie Państwo na rachunek bankowy zwrot VAT z zagranicy,
  10. pobieramy prowizję po otrzymaniu przez Państwa zwrotu VAT.

   

  Kto ma prawo otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego w innym kraju UE?

  Każdy polski przedsiębiorca ma prawo do zwrotu podatku VAT z zagranicy, jeżeli:

  >prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski i jest zarejestrowany do celów podatku VAT,

  >dokonuje na terytorium Polski sprzedaży towarów, lub świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, albo dokonuje sprzedaży mieszanej tj. opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT,

  >nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku VAT na terytorium Polski,

  >nie posiada oddziału, siedziby, ani stałego miejsca zamieszkania w kraju UE (zwanym „państwem zwrotu”), w którym ubiega się o zwrot VAT z zagranicy. Ponadto nie może być zarejestrowany w państwie zwrotu do celów podatku VAT,

  >poniósł wydatki na towary, lub usługi w państwie zwrotu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Polski (nie mogą to być wydatki na cele prywatne), a od poniesionych wydatków przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT na terytorium państwa zwrotu zgodnie z jego przepisami podatkowymi,

  >w państwie zwrotu nie dokonuje sprzedaży towarów, lub świadczenia usług za wyj. tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz usług transportowych,

  >unijny sprzedawca wystawił fakturę (rachunek, paragon) z wykazanym podatkiem VAT zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi.

  Od jakich wydatków przysługuje zwrot VAT z zagranicy?

  Prawo do zwrotu podatku VAT z zagranicy przysługuje wtedy, gdy polski podatnik:

  >dokonał zakupu w kraju UE towarów, lub usług, które udokumentowane zostały fakturą (paragonem, rachunkiem) z wykazanym podatkiem VAT, a polski przedsiębiorca, ani nikt inny w jego imieniu, nie dokonał przywozu tego towaru na terytorium Polski,

  >dokonał importu towarów spoza UE na terytorium kraju UE.

  Katalog wydatków poniesionych za granicą, od których przysługuje zwrot VAT:

  >Paliwo: benzyna, olej napędowy, LPG, gaz ziemny, biopaliwo,

  >Wydatki dot. samochodów, tirów, kombivanów, motocykli, przyczep kempingowych, łodzi rekreacyjno – sportowych:

  >zakup, wynajem,

  >naprawa, zakup części zamiennych, konserwacja, myjnia, utrzymanie czystości, instalacja wyposażenia,

  >opłaty parkingowe, autostrady, bramy, mosty, promy, tunele, garażowanie,

  >inne wydatki

  Opłaty:

  >drogowe, za transport publiczny, taksówki

  >konferencje, targi, wystawy, kongresy, seminaria, kształcenie, szkolenia

  >Hotele, motele, restauracje, gastronomia,

  >Zakup alkoholu, przetworzonego tytoniu, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków,

  >Usługi związane z edukacją,

  >Zakup i wynajem ruchomości oraz nieruchomości (wykorzystywane w celach mieszkalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych).

  W sytuacji, gdy podatnik dokonuje na terytorium Polski sprzedaży „mieszanej” tj. opodatkowanej oraz zwolnionej z podatku VAT, to jest zobowiązany co roku ustalać proporcję sprzedaży opodatkowanej w całkowitej sumie sprzedaży na terytorium kraju. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT od ponoszonych wydatków na terytorium kraju zgodnie z ustaloną proporcją. Kiedy ten podatnik ubiega się o zwrot VAT z zagranicy, to w składanym wniosku jest zobowiązany wskazać tą proporcję, gdyż wtedy podatnik otrzyma zwrot VAT z zagranicy właśnie wedle tej proporcji, a nie cały podatek VAT wykazany na zagranicznej fakturze (rachunku, paragonie).

  Jak udokumentować poniesienie wydatków za granicą?

  Prawo do zwrotu podatku VAT z konkretnego kraju UE przysługuje podatnikowi, który poniósł w tym kraju wydatki udokumentowane fakturami (paragonami, rachunkami). Jednakże każde państwo UE ustanawia własne przepisy krajowe co do formy udokumentowania poniesionych wydatków, ale zawsze wymagane są paragony, rachunki, albo faktury.

  Warto zauważyć, że faktura upoważnia do zwrotu VAT w każdym kraju zwrotu, gdyż taki dokument jak „faktura” funkcjonuje w każdym kraju UE dzięki przepisom unijnym obowiązującym w każdym państwie członkowskim UE. Dlatego warto zawsze brać faktury na wszystkie poniesione wydatki za granicą.

  Jak i gdzie złożyć wniosek o zwrot VAT z zagranicy?

  Wniosek o zwrot VAT z zagranicy (VAT – REF) składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą ważnego podpisu elektronicznego. Może go złożyć sam podatnik, lub też jego pełnomocnik, jednakże w takiej sytuacji niezbędne są pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową w kwocie 17zł. oraz pełnomocnictwo UPL – 1.

  Do wniosku dołącza się skany faktur (rachunków, paragonów) dokumentujących poniesione wydatki.

  Wniosek wysyła się do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego ze względu na podatek od towarów i usług.

  Jak często mogę składać wniosek o zwrot VAT z zagranicy?

  Wniosek o zwrot VAT można składać za okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe. Wnioski o zwrot mogą jednak odnosić się do okresu krótszego niż 3 miesiące kalendarzowe, kiedy okres ten dotyczy pozostałej części roku kalendarzowego. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 euro, lub jej równowartość w walucie krajowej. Natomiast jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy, lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 euro, lub jej równowartość w walucie krajowej.

  Wniosek o zwrot wysyła się do polskiego urzędu skarbowego do 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu.

  Co dzieje się po przekazaniu wniosku o zwrot VAT z zagranicy?

  Po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną właściwy polski urząd skarbowy ma 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku na jego weryfikację pod względem prawidłowego wypełnienia. Jeżeli wniosek został prawidłowo wypełniony, to w w/w terminie przekaże wniosek do zagranicznego organu podatkowego właściwego do rozpatrywania takich wniosków w danym kraju. Należy pamiętać, iż w każdym kraju UE jest jeden organ podatkowy wyznaczony do rozpatrywania wniosków z innych krajów UE.

  Zagraniczny organ podatkowy, po otrzymaniu wniosku, może żądać wedle krajowych przepisów podatkowych, dodatkowych informacji, wyjaśnień dot. wniosku.

  Polski przedsiębiorca ma czas na udzielenie kompletnej odpowiedzi 1 miesiąc od daty otrzymania żądania. Co ważne, cała korespondencja między zagranicznym urzędnikiem, a polskim przedsiębiorcą przebiega drogą email, lub telefonicznie w języku obowiązującym w państwie zwrotu.

  Kiedy i w jakiej formie otrzymam zwrot VAT z zagranicy ?

  Jeżeli zagraniczny organ podatkowy zaakceptuje złożony wniosek, to ma czas na dokonanie zwrotu do 10 dni roboczych następujących po 4 miesiącach od dni otrzymania wniosku od polskiego urzędu skarbowego. Natomiast, jeżeli zagraniczny organ podatkowy wymagał dodatkowych wyjaśnień, informacji dot. wniosku, to ma czas na dokonanie zwrotu 10 dni roboczych następujących po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania odpowiedzi od polskiego przedsiębiorcy. Widać, iż przy wielokrotnym wysyłaniu przez zagraniczny organ podatkowy żądań uzupełnień wniosku czas na dokonanie zwrotu VAT może znacznie wydłużyć się.

  Gdyby zagraniczny organ podatkowy nie przestrzegał powyższych terminów, to polskiemu przedsiębiorcy przysługują odsetki tytułem zaległości liczone wedle

  przepisów obowiązujących w państwie zwrotu.

  Jeżeli zagraniczny organ podatkowy uzna, iż podatnikowi przysługuje zwrot VAT, dokona przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy podatnika, po potrąceniu prowizji bankowej zgodnie z przepisami bankowymi obowiązującymi w danym kraju zwrotu.

  Czy należy opodatkować otrzymany zwrot VAT z zagranicy?

  Tak, należy pamiętać o obowiązku zaliczenia otrzymanego zwrotu VAT z zagranicy w dacie faktycznego jego otrzymania do przychodów podlegających

  opodatkowaniu podatkiem dochodowym razem z innymi przychodami firmy.

  zwrot vat z zagranicy, zwrot vat z ue, zwrot vat z unii europejskiej, zwrot vat